#1 2020-08-16 11:48:43

!!!bmemvglfcxmc
Member
Registered: 2020-08-12
Posts: 4,291

Mấy vụ con chip mà báo nói là Chip exynos và chip rồng hay là chip gì nhỉ. | Tinh tế

Mấy vụ con chip mà báo nói là Chip exynos và chip rồng hay là chip gì nhỉ

Doan Van Kha Bình luận:     Nhận thông báo      Mấy vụ con chip mà báo nói là Chip exynos và chip rồng hay là chip gì nhỉ.
Cầm đt lên mà xài thôi, hiếm tìm hiểu bên trong nên mù tịt          Báo xấu             Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.498  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB